Monday, 24 May 2010

Datuk Seri Joseph Pairin Kitinggan while disclosing the various allocations for various projects in Sabah during his speech for his Ministry during the last State legislative Assembly sitting, should give further as follows items : - a) RM1.05 billion of the 9th Malaysia Plan had been spent by Sabah at the end of last year.

Sabah DAP Vice Chairman cum Local Government and Housing Bureau chief, Edward Ewol Mujie said Deputy Chief Minister cum Minister of Infrastructure Development, Datuk Seri Joseph Pairin Kitinggan while disclosing the various allocations for various projects in Sabah during his speech for his Ministry during the last State legislative Assembly sitting, should give further as follows items : -

a)      RM1.05 billion of the 9th Malaysia Plan had been spent by Sabah at the end of last year.
b)      Federal infrastructure projects in Sabah had spent about RM4.3 billion of the approved 9MP allocation.
c)      Federal projects under the Sabah Development Corridor Economic Package I and II as well as the RM 1 billion special allocation announce by Ex-Prime Minister on the programmes involved 521 projects worth a total of RM1.68 billion.
d)     Under the National Key Result Areas (NKRAs) programme which must be implemented from 2010 to 2012, he said Sabah received RM 1.99 billion for 186 road projects and RM 2 billion for water supply projects.

Howeve
Naib Pengarusi Sabah DAP merangkap Ketua Biro Kerajaan Tempatan dan Perumahan Edward Ewol Mujie menyuru Datuk Joseph Pairin Kintingan, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Infrastruktur supaya memberikan butir-butir pelbagai peruntukan untuk pelbagai projek di Sabah semasa beliau menggulung ucuapan berkaitan Kementerian beliau di persidangang Dewan Undangan Negeri yang lalu itu, projek-prejek harus beri maklumat penuh seperti berikut :-

a)      RM 1.05 Billion daripada Rancangan Malaysia Kesembilan telah di belanjakan oleh Sabah pada akhir tahun lalu.
b)      Projek Infrastruktor yang dibiayai oleh Kerjaan Pesekutuan sebanyak RM 4.3 billion telah di belanjakan oleh Sabah daripada peruntukan yang telah di luluskan dalam Rancangan Malaysia Kesembilan.
c)      Projek yang dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan di bawah Pembangunan Sabah Koridor Ekonomic Pakaj I dan II dan juga peruntukan khas RM 1 billion yang melibatkan 251 projek dangan kos RM 1.68 billion yang diumumkan oleh Dato Abdulah Badawi.
d)     Di bawah Bidang Keherhasilan Utama National (NKRAs) rancangan yang mestilah dilaksanakan dari 2010 hingga 2012, beliau berkata Sabah telah menerima RM 1.99 billion untuk 186 projek jalan-raya and RM 2 billion untuk projek pembekelan air.
r, Edward said by disclosing the amount spent and number of projects is rather vague and not appropriate for the information of the people of Sabah.   He urged Datuk Pairan to furnish the full details of all the projects and the cost for the project mentioned, for example such as roads project, whether it is main road or feeders road, the location, the actual cost, whether has been completed or still under construction.
He also asked what types of projects was involved in the 251 projects that worth a total of RM 1.68 billion under the Sabah Development Corridor and where are the locations of these project and the value of each project, and that same thing apply for 186 road project worth RM 1.99 billion and for 513 water supply projects worth RM 2 billion under the NKRAs.
Edward said disclosure of the full detail of all the project are very important, so that the people of Sabah would be able to judge whether the BN government really meant to implement these projects and just talk only.

By : Edward Ewol Mujie
        Sabah DAP Vice Chairman cum Local Government and Housing Bureau chief

Pairin  harus beri maklumat penuh - DAP

Naib Pengarusi Sabah DAP merangkap Ketua Biro Kerajaan Tempatan dan Perumahan Edward Ewol Mujie menyuru Datuk Joseph Pairin Kintingan, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Infrastruktur supaya memberikan butir-butir pelbagai peruntukan untuk pelbagai projek di Sabah semasa beliau menggulung ucuapan berkaitan Kementerian beliau di persidangang Dewan Undangan Negeri yang lalu itu, projek-prejek harus beri maklumat penuh seperti berikut :-

a)      RM 1.05 Billion daripada Rancangan Malaysia Kesembilan telah di belanjakan oleh Sabah pada akhir tahun lalu.
b)      Projek Infrastruktor yang dibiayai oleh Kerjaan Pesekutuan sebanyak RM 4.3 billion telah di belanjakan oleh Sabah daripada peruntukan yang telah di luluskan dalam Rancangan Malaysia Kesembilan.
c)      Projek yang dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan di bawah Pembangunan Sabah Koridor Ekonomic Pakaj I dan II dan juga peruntukan khas RM 1 billion yang melibatkan 251 projek dangan kos RM 1.68 billion yang diumumkan oleh Dato Abdulah Badawi.
d)     Di bawah Bidang Keherhasilan Utama National (NKRAs) rancangan yang mestilah dilaksanakan dari 2010 hingga 2012, beliau berkata Sabah telah menerima RM 1.99 billion untuk 186 projek jalan-raya and RM 2 billion untuk projek pembekelan air.

Walaubagaimana pun, Edward berkata setakat memberi butir-butir jumlah yang telah di belanjakan dan bilangan projek-projek yang terlibat adalah tidak lengkap bagi pengetahuan rakyat Sabah.   Oleh itu, beliau menyeru agar Datuk Pairin member maklumat atau butir-butir yang terperinci berkaitan projek-projek dan harga yang sebenar misalnya jalan-raya, apakah ini jalan-raya besar atau jalan kampong, dimana letaknya, harga yang sebenarnya dan samada telah siap dibina atau masih dalam pembinaan.

Edward juga ingin bertanya apakah jenis projek yang terlibat di dalam 251 projek yang bernilai RM 1.68 di bawah Pembangunan Sabah Koridor dan dimanakah letaknya projek tersebut dan begitu juga dengan 186 projek jalan-raya yang bernilai RM1.99 dan 513 projek pembekalan air yang bernilai RM 2billion dibawah NKRA’s

Edward berkata pengumuman butir-butir yang lanjut berkaitan semua projek tersebut adaklah sangat mustahak supaya rakyat Sabah dapat membuat pemantauan dan penilaian samada Kerajaan BN betul-betul telah melaksanakan semua projek ini dan bukan setakat cakap sahaja.